Tướng số những người có chỉ tay chữ nhất chỉ có làm quan làm lớn.