Những đường chỉ tay này báo hiệu thành công "đi lạc" nhưng chắc chắn sẽ đến