Top 4 đường chỉ tay cực hiếm, nghìn người mới có một người sở hữu