Đường chỉ tay mảnh, đan chằng chịt báo hiệu điều gì về số mệnh con người?