Các đặc điểm của đường trí tuệ nói lên điều gì? Biết rõ khả năng tiềm ẩn của mỗi người