3 dấu hiệu mảnh đất bị vận xấu vây hãm, nếu xây nhà ở dễ tán gia bại sản