Xem đường công danh đoán tính cách, thói quen làm việc