Những tướng người dễ nợ nần chồng chất, làm một đồng tiêu ba đồng