Đường sinh mệnh ngắn có phải dấu hiệu của người yểu mệnh, chết sớm