Đường chỉ tay hình chữ M báo hiệu điều gì? Công danh, sự nghiệp phát triển ra sao?