Những tướng xấu cần "tránh như tránh tà" nếu không muốn khuynh gia bại sản