Bói Tình Duyên
Kết Quả Bói Tình Duyên của Phạm viết hòa 1991 và Phạm viết hòa năm sinh 1991